clkao: http://g0v.mit-license.org/ 這要怎麼稱呼? mit-g0v? 還是 mit(g0v) ?