othree____: 可能不是故意的 XD 歡迎 patch https://github.com/g0v/summit.g0v.tw