[travis-ci] g0v/ly.g0v.tw#349 (master - ac0cfc3 : zbryikt): The build passed.