hcchien: 這樣有比較具體嗎 XD http://g0v.github.io/g0v.today/osdc/public/